create a web page for free

FAQ

Keďže sme súkromné školské zariadenie financované mestom Zvolen, dotácia na jedno dieťa je iba vo výške 80% nákladov z dotácie vo verejnej MŠ. Verejné MŠ však nie sú nútené prevádzkovať svoju činnosť v komerčných budovách a mesto Zvolen ako zriaďovateľ sa podieľa i na nutných rekonštrukčných úpravách objektov. Tieto výhody súkromné zariadenia nemajú.

Oproti ostatným súkromný zariadeniam je prevádzkovanie Montessori materskej školy zložitejšie o nutnosť zvýšeného množstva pedagogického personálu, či vyššie náklady na vzdelávanie pedagogičiek, výrobu a zakúpenie špeciálneho didaktického montessori materiálu, ktorý je veľmi drahý. Veľkú časť tohto materiálu sme získali prostredníctvom projektov.

Bez príspevku a pomoci rodičov v prostredí slovenského školského systému nie je možné efektívne implementovať prvky Montessori pedagogiky do praxe.

Milí rodičia, nesmierne nás teší a veľmi si vážime váš záujem o našu škôlku...
Verte nám, že keby to bolo v našich silách, radi by sme dopriali montesori vzdelávanie každému dieťatku, ktoré k nám prihlasujete. Avšak, aj naša škôlka má svoje kapacitné limity, čo nás priviedlo k zavedeniu poradovníka a rezervačného poplatku.

Rezervačný poplatok je forma prihlásenia dieťaťa, ktorou záväzne vyjadrujete záujem o dochádzku do našej škôlky a ktorá vám zaručí jeho zaradenie do poradovníka.

Do konca mája príslušného školského roka od nás dostanete vyjadrenie, či dieťatko môžeme prijať alebo nie.

V prípade, že je dieťa prijaté do SMŠ Montessori, ostáva rezervačný poplatok v škôlke.
Rezervačný poplatok nevraciame ani v prípade, ak dieťa bolo do našej škôlky prijaté a vy ste sa rozhodli pre predprimárne vzdelávanie v inom školskom zariadení.

V prípade, že v škôlke nemáme voľné miesto a dieťatko nemôžeme prijať, vyzveme vás, aby ste nám oznámili, či chcete aj naďalej zostať v poradovníku (v tom prípade rezervačný poplatok ponechávate v škôlke), alebo chcete byť z poradovníka vyradení ( v tomto prípade vám rezervačný poplatok na základe vašej písomnej žiadosti vrátime).

Školský poplatok sa vracia v prípade, že dieťatko súvisle vymešká 3 a viac kalendárnych týždňov. V zmysle zohľadnenia nákladov spojených s prevádzkou SMŠ, bude výška nároku na vrátenie v sume predstavujúcej 30% z celkového mesačného školného na 1 pracovný deň. Písomnú žiadosť o vrátenie školného je treba podať najneskôr do 10 dní od návratu dieťatka do škôlky.

Snažíme sa uspokojovať nároky rodičov, medzi ktoré patrí aj ponuka vyváženej a pestrej stravy v našej škôločke.

Desiaty a olovranty máme väčšinou vo forme ovocia a zeleniny, ktoré si deti môžu samy nastrúhať a nakrájať. V niektoré dni si priamo v škôlke pečieme chlebík alebo pečivo, ktoré si deti môžu samy natrieť pri zachovaní všetkých nárokov na hygienu a bezpečnosť.

Čo sa týka pitného režimu, deťom ponúkame nesladený čaj (najmä v zime) alebo vodu (ochucujeme mätou, medovkou, domácim sirupom).

Po desiatej a olovrante si deti po sebe umyjú riad. Príprava jedla spolu so stolovaním a upratovaním je neoodeliteľnou súčasťou praktického života v Montessori pedagogike. Cieľom je dosiahnuť samostatnosť a tým zvýšiť jeho sebavedomie a podporiť pocit spolupodieľania sa na živote rodiny, triedy, komunity...

Obedy sú zabezpečované dovozom z MŠ Hrnčiarska vo Zvolene a zo Športového gymnázia v Banskej Bystrici.

Kontakt

SMŠ Montessori Banská Bystrica
Trieda SNP 54, Pavilón A
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 0917 962 922
E-mail: sms.montessori.bb@gmail.com

SMŠ Montessori Zvolen

2 % z dane

Podporiť nás môžete prostredníctvom:
MONTESSORI, o.z.
IČO: 42189411

V mene našich detí ĎAKUJEME.


Vyhlásenie o poukázaní dane na stiahnutie